SAPMED

Każdy pracownik jednostki służby zdrowia lub przedstawiciel firmy zajmujący się zawodowo sprzętem medycznym może dołączyć do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny lub wspomagający.
Wystarczy czytelnie wypełnić pobraną ze strony deklarację na członka zwyczajnego lub wspierającego, zeskanować ją i przesłać na adres biuro@sapmed.pl.
Potwierdzenie członkowska zostanie przesłane w terminie 14 dni.

Jednorazowa, roczna opłata dla członka zwyczajnego wynosi 120,- zł dla członka wspierającego 1000,- zł.
Wpłatę można dokonać przelewem na konto mBank – 84 1140 2004 0000 3102 8269 8609

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu

Zapisy w Statucie Stowarzyszenia:

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, pełniąca funkcję pracownika pionu niemedycznego lub niemedycznej komórki organizacyjnej placówki ochrony zdrowia, dysponująca wiedzą i doświadczeniem lub dorobkiem przydatnym dla realizacji celów Stowarzyszenia, a także osoby działające na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
  3. wypowiadania się i wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i postulatów, we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  6. upustu w przypadku odpłatnych świadczeń Stowarzyszenia, w tym szkoleń i konferencji,
  7. wynegocjowanych przez Stowarzyszenie zniżek w dostępie do usług, materiałów i publikacji,
  8. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
  9. posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Regulamin opłacania składek

§ 1

Regulamin określa zasady opłacania składek członkowskich zgodnie z uchwałą nr 01/08/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku wraz ze zmianami

§ 2

 1. Składka członkowska opłacana jest jednorazowo w kwocie 120zł rocznie dla każdego członka zwyczajnego i 1000zł dla każdego członka wspierającego.
 2. Nowi członkowie Stowarzyszenia wpłacają składkę członkowską w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu osoby do Stowarzyszenia na członka zwyczajnego lub członka wspierającego.
 3. Kolejne składki roczne członka zwyczajnego lub członka wspierającego można wpłacać do końca marca kolejnego roku członkostwa w Stowarzyszeniu.
 4. Wpłaty można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym na konto: mBank – 84 1140 2004 0000 3102 8269 8609.
 5. Każdy z członków ma prawo do wniesienia dobrowolnej składki wspierającej na rzecz Stowarzyszenia.
 6. W przypadku utraty członkostwa w trakcie roku kalendarzowego, składka (ani jej część) nie podlega zwrotowi.

Deklaracja dla kandydata na członka zwyczajnego

Deklaracja kandydata na członka zwyczajnego
Ja niżej podpisany ( a ) _____
Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego
Stowarzyszenia Rozwoju Pracowników Aparatury Medycznej
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie
zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia
i sumiennego wypełniania uchwał władz.
……………………….
(miejscowość, data) (czytelny podpis)
Imię i nazwisko …………………………
Data i miejsce urodzenia …………../………..
Adres zamieszkania / kontakt
ul. ……………………….. Kod ………………… Miejscowość ……………………
Tel. ……………… e-mail ……………………
Nazwa i adres Zakładu Pracy
Nazwa ……………………….
ul. ……………………….. Kod ………………… Miejscowość …………………….
Tel. …………………
Stanowisko / Funkcja ……………………………../ …………………..
Wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Stowarzyszenia Rozwoju
Pracowników Aparatury Medycznej w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych(Dz.U.2018 poz 1000).
(miejscowość)………………. (data) ……………………………
(czytelny podpis)

Deklaracja dla kandydata na członka wspomagającego

Deklaracja kandydata na członka wspierającego
Stowarzyszenia Rozwoju Pracowników Aparatury Medycznej
W imieniu firmy _________

reprezentowanej przez __________
deklarujemy przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwoju Pracowników Aparatury Medycznej
w charakterze członka wspierającego.
Oświadczamy, że znana jest nam treść Statutu Stowarzyszenia i zobowiązujemy się do jego przestrzegania, aktywnego
uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, jak również znany jest nam status członka wspierającego.
Dane członka wspierającego PTWK:
Nazwa firma _____
Prezes / Właściciel firmy _____ telefon  _____ Adres _____ NIP _________ REGON _____ KRS _____ telefon _____ kom. _____
e-mail _____ www. _____
Firma nasz będzie reprezentowana przez:
Pana/Panią _____
Funkcja w firmie _____
tel. _____ kom. _____ e-mail: _____
Charakterystyka profilu firmy _____
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji, zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych, przez Stowarzyszenie Rozwoju Pracowników Aparatury Medycznej w celu rozpatrzenia deklaracji
członkowskiej, prowadzenia ewidencji członków zwyczajnych / wspierających, wysyłki informacji o aktualnej ofercie i akcjach
promocyjnych oraz na potrzeby statutowe i organizacyjne Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
_______________________ _______________________ _______________________
miejscowość i data główny księgowy Prezes / Właściciel firmy