SAPMED

Statut

Stowarzyszenia Rozwoju Pracowników Aparatury Medycznej

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Pracowników Aparatury Medycznej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. z dnia 16 grudnia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieoznaczony.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i logo, których wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział II.
Cele stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie wspomagania rozwoju wiedzy, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, zarządczych i organizacyjnych w zakresie sprzętu medycznego.

 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. konsolidację środowisk pracowników Działów Aparatury Medycznej,
 2. budowanie i poprawę wizerunku Działów Aparatury Medycznej,
 3. reprezentację środowisk pracowników Działów Aparatury Medycznej,
 4. stworzenie warunków do edukacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników Działów Aparatury Medycznej,
 5. podnoszenie efektywności, oszczędności organizacyjnej i finansowej placówek medycznych oraz wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania Działów Aparatury Medycznej,
 6. podnoszenie jakości procedur nadzoru nad aparaturą medyczną poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami Działów Aparatury Medycznej,
 7. wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
 2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, pełniąca funkcję pracownika pionu niemedycznego lub niemedycznej komórki organizacyjnej placówki ochrony zdrowia, dysponująca wiedzą i doświadczeniem lub dorobkiem przydatnym dla realizacji celów Stowarzyszenia, a także osoby działające na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
  3. wypowiadania się i wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i postulatów, we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  6. upustu w przypadku odpłatnych świadczeń Stowarzyszenia, w tym szkoleń i konferencji,
  7. wynegocjowanych przez Stowarzyszenie zniżek w dostępie do usług, materiałów i publikacji,
  8. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
  9. posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji po dokonaniu weryfikacji kwalifikacji kandydata w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
  2. śmierci lub likwidacji, utraty osobowości prawnej przez członka,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące,
  4. skreślenia z listy członków z powodu nie wywiązywania się z innych obowiązków.
 2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd w formie uchwały, zawierającej uzasadnienie.
 3. Osoba skreślona ma prawo przedstawienia odwołania na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, to jest nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji o skreśleniu, które może podjąć uchwałę uchylającą skreślenie.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Wyboru członków oraz Prezesa pierwszego Zarządu, a także członków, w tym Przewodniczącego pierwszej Komisji Rewizyjnej, dokonują założyciele Stowarzyszenia większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

§ 17

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 1 rok, przy czym kadencja pierwszych władz Stowarzyszenia upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków po pełnym roku jej trwania.
 2. Wyboru i odwołania członków oraz Prezesa Zarządu, a także członków Komisji Rewizyjnej, dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów.
 3. Dla skuteczności uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu konieczne jest podjęcie na tym samym Walnym Zebraniu uchwały o powołaniu nowego Prezesa Zarządu.
 4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
 5. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, skład osobowy władz Stowarzyszenia jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 6. Dla ważności uchwał władz Stowarzyszenia, tj. Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, nie jest wymagane kworum, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Rozdział V. Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisja Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 8. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. pozostałe sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Zarząd

§ 21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 Członków – Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą być wynagrodzeni za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. udzielanie pełnomocnictw,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków,
 10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 11. inne sprawy określone w Statucie,
 12. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 13. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII. Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób, w tym Przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
 5. Komisja Rewizyjna obraduje na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym terminie.

§ 25

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział VIII. Majątek i fundusze

§ 26

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dochody z własnej działalności,
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia.
 2. Zasady uiszczania składek członkowskich:
  1. do końca marca każdego roku powinna zostać wpłacona składka roczna,
  2. wysokość składek oraz sposób wpłacania składek przez nowo przyjętych członków ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Sposób reprezentacji

§ 27

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj pozostali Członkowie Zarządu (Wiceprezes i Skarbnik) działający łącznie.

Rozdział IX. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.